MKB verzuim-ontzorg-verzekering

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

MKB verzuim-ontzorg-verzekering

In december heeft minister Koolmees samen met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars nieuwe afspraken gemaakt voor verzuimende medewerkers. De nieuwe afspraken bestaan uit een uitvoerbaar pakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken voor het MKB. Een onderdeel is een het aanbieden van een verzuim-ontzorg-verzekering vanaf 1 januari 2020. Na behandeling in de Tweede Kamer treden de wettelijke maatregelen op 1 januari 2021 in werking.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers blijven de verplichting houden om aan zieke medewerkers twee jaar lang het loon door te betalen. Hiermee worden werkgevers geprikkeld om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen en beperken en de zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren. Werkgevers, en met name kleine werkgevers, ervaren de loondoorbetaling bij ziekte, maar ook de re-integratieverplichtingen als zwaar. Kleine werkgevers ervaren de verplichtingen als disproportioneel en ervaren onzekerheid doordat er relatief weinig ervaring is met langdurig zieke werknemers. Deze werkgevers hebben de behoefte om meer ontzorgd te worden bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers.

Verzuim-ontzorg-verzekering

Er is besloten dat er een ziekteverzuimverzekering wordt ontwikkeld die aan kleine werkgevers wordt aangeboden met een aantal minimumeisen. Het doel is de kleine werkgever zoveel mogelijk te ontzorgen en duidelijker maakt waar de werkgever aan toe zijn. De intentie van deze verzekering is om werkgevers te helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte, een goed en betaalbaar dienstverleningspakket aan te bieden voor die twee jaar en zodoende het (langdurig) verzuim van medewerkers te helpen beperken.

De inhoudelijke afspraken over de verzuim-ontzorg-verzekering bestaan uit:

 • Dekking financiële risico (dekking 1e en 2e jaar zoals nu al door ons wordt aangeboden)
 • Dienstverlening met betrekking tot de verplichtingen en taken rond de loondoorbetalingspakket bij ziekte.
 • Dienstverlening met betrekking tot het helpen van het beperken van verzuim van (langdurig) zieke werknemer.
 • Re-integratiedienstverlening eerste en tweede spoor. Voor re-integratie-activiteiten vanuit de Wet verbetering Poortwachter en/of op initiatief van of na akkoord van de bedrijfsarts of de verzekeraar, worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Poortwachterproof. Dit houdt in dat de eventuele loonsanctie in het derde jaar door ons wordt betaald als u de adviezen van de bedrijfsarts en ons opvolgt (in ons huidige ziekteverzuimverzekering is dit al opgenomen).
 • Bij dreigende langdurige verzuim wordt per verzuimgeval een door de verzekeraar geaccepteerde casemanager toegewezen die de regie voert over de re-integratie.
 • Tool om de werknemer die (langdurig) ziek is bewust te maken van de financiële gevolgen van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid.
 • Geen onverwachte hoge premiestijgingen als gevolg van verzuim van het eigen bedrijf.
 • De verzekering is herkenbaar en vergelijkbaar door werkgevers
 • Er wordt een loket ingericht waar werkgevers met klachten over deze specifieke verzekering terecht kunnen.
 • Werkgever moet een gecertificeerde Arbodienst of geregistreerde bedrijfsarts hebben.

Overige afspraken regeerakkoord

 • Jaarlijkse financiële tegemoetkoming: vanaf 2021 zal er een financiële tegemoetkoming komen voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar. Dit zal via een ‘loondoorbetalingskorting’ op de premieheffing gaan plaatsvinden. Deze korting bestaat uit een vast bedrag per werkgever, waardoor deze korting vooral zal neerslaan bij kleine werkgevers. Kleine werkgevers kunnen ervoor kiezen deze korting te gebruiken voor de MKB verzuim-ontzorg-verzekering.
 • Medisch advies bedrijfsarts: op dit moment komt het voor dat de verzekeringsarts van het UWV een medisch oordeel vormt dat afwijkt van het medisch advies van de bedrijfsarts. Dit kan tot gevolg hebben dat de werkgever een loonsanctie krijgt (in het ‘derde’ jaar) terwijl de werkgever wel heeft voldaan aan de re-integratie-inspanningen die passend zijn bij het medisch advies van de bedrijfsarts. Per 01-01-2021 zal de verzekeringsarts van het UWV niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts beoordelen bij de Toets re-integratie-inspanningen werkgevers (RIV-toets). De RIV-toets wordt dan volledig uitgevoerd door de arbeidsdeskundige van het UWV.
 • Transparantie rondom loondoorbetaling verbeteren: de werkgevers hebben aangegeven dat zij de wijze waarop het UWV beslissingen neemt niet altijd transparant vinden. Daarom gaat het UWV werkgevers informeren over de wijze waarop zij de RIV-toets uitvoert. Dit zal onder andere gebeuren via werkgeverscongressen en het publiceren van de RIV-werkwijzer.
  Daarnaast gaan het Ministerie van SVW, het UWV en het Verbond van Verzekeraars samenwerken aan betere communicatie over het thema loonbetaling bij ziekte. Wekgevers zullen meer risico-bewust worden gemaakt. Verzekeraars zullen meer inzicht bieden in de markt voor verzuimverzekeringen en noodzakelijke dienstverlening.
 • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor: Werkgevers krijgen meer duidelijkheid over de terugkeer van de zieke werknemer in het eigen bedrijf na afloop van het eerste ziektejaar (eerste spoor re-integratie). Hierdoor krijgen deze werkgevers meer zekerheid over het inzetten van een tweede spoortraject (re-integratie bij een andere werkgever) voor werknemers die niet langer in staat zijn in het eerste spoor te hervatten. Daarnaast krijgen zij duidelijkheid zodat zij eventueel voor deze zieke werknemers vervanging kunnen inzetten.
  Om de betrokkenheid van werknemer en werkgever bij het re-integratieproces te verstevigen, krijgt de zieke werknemer een belangrijker rol tijdens de loondoorbetalingsverplichting. Zo zal de zieke werknemer zijn visie moeten geven op het re-integratietraject in het Plan van Aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie.

Wat betekent dit voor u?

Wij zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en sluiten ons aan bij deze nieuwe ontwikkelingen. Dit houdt in dat wij vanaf 1 januari 2020 de verzuim-ontzorg-verzekering gaan aanbieden aan onze klanten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze verzekering.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze nieuwe verzekering? Neem dan contact op met Leon de Boer of Marian Kregel op telefoonnummer 050 520 97 79 of stuur ons een e-mail. Wij informeren u bij nieuwe ontwikkelingen en u kunt zelf ook het nieuws op onze website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

© Anker Crew Insurance 2023