Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 bekend

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 bekend

Jaarlijks stelt het UWV in het ‘Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ de parameters en premies vast, die als basis dienen voor de berekening van de WGA en de ZW-premies van bij het UWV verzekerde werkgevers.

De premie Werkhervattingskas (Whk) is opgebouwd uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA en gedifferentieerde premie ZW. De premies voor de WGA zijn gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2018. De premies voor het Ziektewetdeel zijn licht gestegen. Voor het vaststellen van de gedifferentieerde Whk voor werkgevers worden zij in drie categorieën ingedeeld:

Gedifferentieerde premie kleine werkgevers
Voor kleine werkgevers gelden sectorale premies voor beide Whk-componenten. De premies per component zijn gelijk voor alle kleine werkgevers die behoren tot dezelfde sector. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2017 een loonsom kleiner of gelijk hadden aan € 331.000,-.

Gedifferentieerde premie middelgrote werkgevers
Middelgrote werkgevers betalen premies die deels opgebouwd zijn uit een sectorale premie en deels uit een op werkgeversniveau gedifferentieerde premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter het deel van de op werkgeversniveau gedifferentieerde premie. De grens middelgroot ligt voor 2019 tussen € 331.000,- tot en met € 3.310.000,- (kijkend naar de premieplichtige loonsom van 2017).

Gedifferentieerde premie grote werkgevers
Grote werkgevers betalen op de individuele schadelast gebaseerde gedifferentieerde premies. Grote bedrijven zijn bedrijven met premieplichtig loon groter dan € 3.310.000,-.

De Belastingdienst stuurt elke werkgever in december een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.

Premies en parameters Werkhervattingskas 2019

Premievaststelling UWV

Bij het vaststellen van de premie voor het jaar 2019 wordt gekeken naar de gemiddelde premieplichtige loonsom uit 2017. De maximumpremie bedraagt voor alle gedifferentieerde premies uit de Whk vier maal de gemiddelde premie.

Word eigenrisicodrager

Voor de financiering van de WGA en ZW-uitkeringen geldt een keuzevrijheid tussen een publieke verzekeraar (UWV) en het worden van eigenrisicodrager via een private verzekeraar. Als eigenrisicodrager betaalt u geen premie voor de premiecomponenten waarvoor u eigenrisicodrager bent geworden.

U kunt zich tegen het WGA-risico verzekeren via de WGA-eigenriscoverzekering van Anker Crew Insurance. Als u eigenrisicodrager wordt biedt onze verzekering u een oplossing voor het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van (ex)werknemers. Wij vergoeden de WGA-uitkeringen van (ex)werknemers die het UWV bij u als eigenrisicodrager in rekening brengt. Dit doen wij voor de hele periode van doorbelasting: maximaal 10 jaar. U krijgt een vast aanspreekpunt. De belangrijkste voordelen voor u:
• Persoonlijke regisseur
• Preventie van WGA-instroom
• Ondersteuning bij bezwaar tegen UWV-besluiten

U kunt jaarlijks op twee momenten WGA-eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli.

Wij adviseren u graag over de keuzemogelijkheden van eigenrisicodrager voor de WGA en ZW. U kunt hiervoor contact opnemen met Leon de Boer of Marian Kregel op telefoonnummer 050 520 97 79 of per e-mail crewinsurance@anker.nl.

© Anker Crew Insurance 2023