Europese privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

Europese privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op naleving van de AVG.

Waarom deze nieuwe privacywet

Het doel van de nieuwe regelgeving is de rechtmatige eigenaar controle te geven over zijn eigen persoonsgegevens. Dit houdt in dat de rechtmatige eigenaar weet wat er met zijn gegevens gebeurt en zijn gegevens moet kunnen inzien. Op verzoek van de rechtmatige eigenaar moeten de persoonsgegevens verwijderd worden (rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen van verzekeringsgegevens).

Wie moeten voldoen aan de AVG

Alle bedrijven die met privacygevoelige persoonsgegevens werken, moeten voldoen aan regels van de AVG. Persoonsgegevens zijn gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Dit zijn bijvoorbeeld naam, adresgegevens en geboortedatum. Maar bijvoorbeeld ook gegevens over arbeidsongeschiktheid van een verzekerde.

Verantwoordingsplicht Anker Crew Insurance

Anker verwerkt persoonsgegevens van haar verzekeringnemers en hun crew. Dat doen wij op grond van de verzekeringsovereenkomst die tussen Anker en haar verzekeringnemers is afgesloten. Wij mogen op basis van die overeenkomst ook alle persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst(en).
De verantwoordingsplicht houdt in dat wij als verzekeraar moeten kunnen aantonen dat onze verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. We moeten bijvoorbeeld aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals:

  • rechtmatigheid;
  • transparantie;
  • doelbinding;
  • juistheid.

Ook moeten we kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

Zodra wij persoonsgegevens doorgeven aan externe partijen die de persoonsgegevens voor ons verwerken, dan worden wij door de AVG verplicht om met die partij afspraken te maken over de bescherming van deze persoonsgegevens. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Een verzekeraar en verzekeringsnemer hoeven geen verwerkersovereenkomst af te sluiten, omdat er niet sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden, maar werkzaamheden die worden uitgevoerd op basis van een verzekeringsovereenkomst.

Informatie over de AVG

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u een uitgebreide toelichting over de gevolgen van de nieuwe wet.

Nog vragen?

Heeft u vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de verwerking van uw gegevens door Anker of is er iets niet duidelijk, dan kunt u contact opnemen met Erik Weisfelt, Functionaris Gegevensbescherming, telefoonnummer 050-520 99 73 of stuur een e-mail naar privacy@anker.nl.

© Anker Crew Insurance 2023