De no-riskpolisregeling

24/7 Anker Alarm Service: +31 50 520 99 04

De no-riskpolisregeling

Uit een onderzoek van het UWV (kennisverslag) blijkt dat werkgevers weinig gebruik maken van de no-riskpolisregeling. De no-riskpolis is een regeling die misschien voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Bij deze regeling kunt u een deel van de loonkosten vergoed krijgen als uw werknemer door zijn ziekte of handicap niet kan werken. Dit houdt in dat:
• uw werknemer in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering als hij ziek wordt;
• u geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
• u geen hogere premie hoeft te betalen als uw werknemer in de WGA komt.

Voor 4 groepen werkenden met een arbeidsbeperking heeft het UWV het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers onderzocht. Het gaat om werkenden met een WAO-, WGA-, of Wajong-uitkering en de WIA 35-minners.

Bevindingen no-riskpolisregeling

• Werkgevers van medewerkers uit deze vier groepen doen niet voor alle ziekmeldingen een beroep op de no-riskpolis bij het UWV.
• Voor de groep Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen, voor de groep WGA’ers naar schatting 50%.
• Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages veel lager (en dus is er meer ondergebruik), te weten 17% respectievelijk 14%.

Een verklaring van het ondergebruik kan zijn de onbekendheid met de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers. In een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau is te lezen dat ongeveer de helft van de werkgevers bekend is met de no-riskpolis. Waarschijnlijk zullen ook veel werknemers niet veel weten over de mogelijkheden van deze polis. Een andere mogelijke verklaring is dat een werkgever bij kort verzuim niet altijd een Ziektewetuitkering aanvraagt.

Werknemers melden misschien ook niet dat zij een arbeidsbeperking hebben of dat zij onder de no-riskpolis vallen. Tijdens een proeftijd hoeven zij dit niet aan te geven en na de proeftijd alleen als ze dat gevraagd wordt. Daarom is het verstandig om nadat uw nieuwe medewerker twee maanden in dienst is te vragen of deze in aanmerking komt voor de no-risk polis. Hiervoor zou u een standaard procedure kunnen inrichten in uw personeelsbeleid. Dit kan u veel geld besparen!

© Anker Crew Insurance 2023